Program Transgraniczny Polska-Białoruś-Ukraina

Projekt Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży złożony wspólnie z Grodzieńską Miejską Stacją Pogotowia Ratunkowego w Grodnie pt. „Podwyższenie jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego na pograniczu polsko-białoruskim” przeszedł do następnego etapu.

15 marca br. obradująca w Warszawie Komisja Wyboru Projektów Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, dokonała oceny 248 koncepcji projektów złożonych w ramach pierwszego naboru wniosków dot. Celu Tematycznego Bezpieczeństwo. Przedstawiciele władz centralnych i regionalnych ze wszystkich trzech państw wchodzących w skład Komisji rekomendowali do drugiego etapu konkursu wszystkie koncepcje ocenione pozytywnie – w sumie 172 projekty.