Konkurs ofert

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lonży z siedziby 18-400 Lonża ul. Szosa Zambrowska 1/19 tel. 86 216-62-15/fax 86 216-30-63 działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U.2018.160 t.j. z dnia 19.01.2018 z pozn. zm.)

ogłasza

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych
i zaprasza oferentów do składania ofert

Załączniki:

  1. Pełna treść ogłoszenia
  2. Oferta
  3. Projekt umowy
  4. Szczegółowe warunki
  5. Wzór oświadczenia o zdolności prawnej
  6. Wzór zobowiązania do kontynuacji ubezpieczenia