Program Transgraniczny Polska-Białoruś-Ukraina

Projekt Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży złożony wspólnie z Grodzieńską Miejską Stacją Pogotowia Ratunkowego w Grodnie pt. „Podwyższenie jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego na pograniczu polsko-białoruskim” przeszedł do następnego etapu.

15 marca br. obradująca w Warszawie Komisja Wyboru Projektów Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, dokonała oceny 248 koncepcji projektów złożonych w ramach pierwszego naboru wniosków dot. Celu Tematycznego Bezpieczeństwo. Przedstawiciele władz centralnych i regionalnych ze wszystkich trzech państw wchodzących w skład Komisji rekomendowali do drugiego etapu konkursu wszystkie koncepcje ocenione pozytywnie – w sumie 172 projekty.

[…]

Program Transgraniczny Polska-Białoruś-Ukraina

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży wraz z

Grodzieńską Miejską Stacją Pogotowia Ratunkowego w Grodnie przygotowują projekt pt.

„Podwyższenie jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego na pograniczu polsko-białoruskim” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina.

Liderem Projektu jest Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży. Celem głównym projektu jest ograniczenie nierówności w dostępie do opieki zdrowotnej mieszkańców pogranicza polsko-białoruskiego poprzez poprawę jakości i dostępności usług ratownictwa medycznego.

28 grudnia 2016 roku odbyło się uroczyste podpisanie fiszki projektowej.

Ocena projektów powinna zakończyć się do końca marca 2017 roku. Dopiero po akceptacji przez Główny Sekretariat Programu powstaną właściwe projekty, które też będą poddawane jeszcze weryfikacji.

[…]